تبلیغات
فَقـَــط خُــدا. . . - اجتناب نکردن از مال حرام
فَقـَــط خُــدا. . .
قلب و دل حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا را راه ندهید..."امام صادق(ع)"
 
پنجشنبه 30 شهریور 1391 :: نویسنده : صالحین


از مهلکات اعظم که در کبیره بودنش در احادیثی از حضرت رضا (ع) و حضرت صادق(ع) تصریح شده است. خداوند متعال در آیات 67 و 68 سوره ی مائده حرام خوری را از صفات یهود شمرده شده است:
و می بینی تو بسیاری از یهود را که در تحمیل ظلم و گناه شتاب می کنند و در خوردن رشوه یا ربا ، بد کاری است که می کنند چرا علمای ربانی و زاهدانشان آنها را از دروغگویی و رشوه خواری نهی نمی کنند؟بدکاری می کنند که ایشان را نهی نمی کنند..
.
.
.
"اکل سحت" که از گناهان کبیره شمرده شده، یعنی خوردن مال حرام است و مراد از آن تصرف است . خواه به مصرف خوردن و آشامیدن برسد یا به مصرف لباس و مسکن و ... یا اینکه حتی آن را مصرف نکند ولی متصرف شده و به صاحبش نرساند که در تمام این موارد گفته می شود که مال حرام خورده . بعضی از این حرام ها حکم جنگ با خدا و پیغمبر را دارد مثل ربا . بعضی دیگر حکم کفر ، مثل ربا.

شیخ صدوق از امام صادق(ع) روایت کرده که:

هرچیزی که از امام خیانت شود ، آن سحت است و سحت انواع بسیار دارد . از جمله آن حقوقی است که قاضی ها می گیرند و اجرت های زنان بدکار و قیمت شراب و ربا یعنی سود خوردن پس از آنکه حرمتش از شرع ظاهر شده.. اما رشوه در حکم کفر به خداوند بزرگ است.

انواع رشوه: رشوه در مقام حکم - رشوه برای رسیدن به امر حرام - رشوه برای رسیدن به امر مباح


رشوه در حکم: آن است ه به قاضی بدهند تا به نفع دهنده حکم کند یا راه پیروزی بر طرفش را یاد دهد. هرچند حق با رشوه دهنده باشد و قاضی هم به حق حکم کند ، رشوه گرفتن و تصرف در آن حرام و از گناهان کبیره است. همچنین رشوه دادن هم حرام است و دهنده و گیرنده ی رشوه لعنت شده ی خداوندند.


رسول اکرم (ص) : خدا رشوه دهنده و رشوه گیرنده و آنکه واسطه ی بین آنهاست لعنت کند.از رشوه بپرهیزید جز این نیست که آن حقیقت کفر است و صاحبش بوی بهشت را نخواهد شنید.


به علاوه رشوه دادن کمک بر گناه است و نیز فرقی در رشوه نیست که مال باشد یا اینکه عمل باشد . مثلا برای خیاطی باشد ، بنایی باشد، نمره بدهندو...


از آنجایی که شرط صحت اداء خمس و زکات قصد قربت است، رشوه دادن تحت عنوان خمس و زکات هم حرام اندر حرام است.

قرآن مجید در قسمت دوم انواع رشوه می فرماید:
اموالتان را در میان خود به ناحق نخورید وآنها را برای فرمانداران نفرستید که بخشی از اموال مردم را به ناحق بخورید در حالی که شما می دانید.

آثار دنیوی: خوردن مال حرام مانع قبولی عبادات ،دعا و بی برکتی مال انسان می شود.


رسول خدا (ص): هرگاه کسی لقمه ی حرامی بخورد و جزء بدنش شود، تمام ملائکه ی آسمانها و زمین او را لعنت می کنند.


رسول خدا(ص): عبادت کردن با حرام خواری مانند بنا کردن روی رمل است. کسی که لقمه ی حرامی را بخورد تا چهل شب نمازش قبول نمی شود و تا چهل روز دعایش مستجاب نمی گردد و هر گوشتی که در بدن او از حرام روئیده شود ، پس آتش به آن سزاوارتر است و جز این نیست که یک لقمه هم گوشت را در بدن می رویاند. کسی که دوست دارد دعایش مستجاب گردد پس باید خوراک و کسب خود را پاکیزه کند.

خداوند به عیسی بن مریم فرمود: به ظلم کنندگان از بنی اسرائیل بگو مرا نخوانید در حالی که مال حرام در تصرف شماست .. که اگر در آن حال مرا بخوانید، شما را لعنت می کنم.

"حرام خواری باعث قساوت قلب می شود"

خوراکی که انسان می خورد به منزله ی بذری است که در زمین ریخته می شود پس اگر آن خوراک پاکیزه و حلال باشد ، اثرش در قلب که به منزله ی سلطان بدن است از رِقّت و صفا ظاهر می شود و از اعضا و جوارحش جز خیر و نیکی تراوش نمی کند .. واگر آن خوراک پلید و حرام باشد، قلب را کدر و تیره نموده و در اثر قساوت قلب و ظلمت ، امید خیری به او نخواهد بود و پند و اندرز در او اثر نمی گذارد و سخت ترین مناظر رقتبار اورا متاثر نمی کند چنان که حضرت سید الشهدا (ع) به لشگریان پسر سعد فرمود: شکم هایتان از حرام پر شده و بر دلهایتان مهر خورده، دیگر حق را نمی پذیرید.. وای بر شما .. آیا انصاف نمی دهید ؟ آیا گوش فرا نمی دهید؟
بالجمله خوراک حرام، قلب را سخت و تاریک نموده آنگااه از پذیرفتن و تسلیم برای هر حقی خودداری می کند و از هیچ اندرزی متاثر نمی شود بلکه دیگر از هیچ جنایتی رویگردان نیست ... به علاوه در روایتی داریم: کسی که حرام خورده است، حرف امام حسین (ع) در او اثر گذار نیست چه رسد به حرف دیگران!

نکته: غالبا کسی که از کسب مال حرام پرهیز نمی کند خیال می کند که اگر این مال را صرف نظر کند امر معاشش لنگ می شود و خود را سخت محتاج و گرفتار می بیند در حالی که این خیالی نفسانی است که از هوای نفس ناشی می شود .
به حکم قطعی عقل و صریح وعده های خدا در قرآن و روایات کثیره ای که از اهل بیت رسیده: خداوند رزق هر مخلوقی را ضمانت فرموده یعنی از طریق حلال اگر عجله نکند و صبر و قناعت پیشه کند . اما گاه می شود که انسان به سوء اختیار خودش از طریق حرام امرار معاش می کند و خود را از رزق حلالی که خداوند مقررش فرموده محروم می سازد.

رسول خدا (ص) در حجة الوداع در مسجدالحرام مسلمانان را مخاطب ساخت و فرمود:
بدانید که جبرئیل به قلب من الهام کرد که هیچکس نمی میرد مگر وقتی که تمام رزق مقدرش به او رسیده باشد . پس از خدا بترسید و در طلب روزی حریص نباشید و طول کشیدن رزق حلالتان شما را وادار نکند که عجله کنید و رزق خود را از راه حرام نخواهید. جز این نیست که خداوند رزق حلال را بین مخلوقاتش تقسیم فرموده و حرام تقسیم نکرده.

"کم فروشی"

دزدی و  کم فروشی در روایات فراوان از جمله امام رضا(ع) نقل شده است که جزء گناهان کبیره می باشد.

امام رضا(ع): کم فروشی یعنی کم کردن در کِیل و وزن یعنی هرگاه چیزی به کسی بفروشند یا اداء دینی نمایند، چیزی را از ترازو و پیمانه کم کنند.

در قرآن مجید صریحا وعده ی عذاب با شدیدترین بیان داده شده است و یک سوره از قرآن مجید یعنی سوره ی مطففین، به این موضوع اختصاص داده شده است که می فرماید:
وَیل للمطففین... یعنی ویل برای کم فروشان است.
ویل نام چاهی است در دوزخ و نیز کلمه ی جامع ، جمیع بدی ها است. یعنی انواع عذاب و عقاب و شدت و مِحنت برای کم فروشان.

رسوا اکرم (ص): پنج خصلت ذمیمه است که با پنج مصیبت و بلا همراه است:
1- هیچ گروهی نیستند که پیمان شکنی کنند مگر اینکه خدا دشمن را بر ایشان مسلط کند.
2- هیچ گروهی نیستند که به غیر حکم خدا حکم کنند مگر تهیدستی در میانشان آشکار شود.
3- هیچ گروهی نباشد که در میانشان فاحشه پیدا شود مگر مرگ در آنها پیدا شود.
4- هیچ گروهی نباشد که کم سنجیدن و کم پیمودن را پیشه کند مگر از نباتات و قوت ها محروم گردند و به قحط مؤاخذه شوند.
5- هیچ گروهی نباشند که زکات به مستحقان نرسانند مگر باران از ایشان باز گرفته شود.

"نصیحت امیرالمومنین(ع)"
ایشان هنگامی که از اداره ی حکومت فارغ می شدند به بازار کوفه می آمدند و می فرمودند: ای مردم از خدا بترسید و کِیل و وزن را تمام بپیمایید و طریق دادن را در آن ملاحظه کنید و چیزهای مکیِّل و موزون را به مردمان کم ندهید و در زمین فساد نکنید.(چنانچه از این حدیث نیز می توان فهمید که کم فروشی نوعی فساد است.)

رسول اکرم(ص): هرکس در کیل و وزن خیانت کند ، فردا اورا به قعر دوزخ در می آورند و در میان دو کوه آتش جایش می دهند و به او می گویند این کوه ها را وزن کن و او همیشه به این عمل مشغول است.

کم فروش نسبت به آن مقداری که کم داده ذمه اش مشغول و به طرف بدهکار است و واجب است آن را در وجه مشتری بپردازد و اگر مرداه است باید به ورثه اش به نسبت ارث بدهد و در صورتی که اصلا او را نمی شناسد، بنا بر احتیاط با اجازه ی حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه دهد. در صورتی که مقداری را که کم داده اصلا نمی داند، باید با مشتری به مبلقی مصالحه کند و در صورت وفاتش با ورثه و اگر مجهول باشد، با حاکم شرع مصالحه را انجام دهد.

"حقه بازی هم کم فروشی محسوب می شود"
حقه بازی یعنی چیز بی قیمتی را جزء جنس قیمتی فروخته شده کرده باشد. مثلا ده من شیر به مشتری فروخته شده لیکن یک من آب داخلش کرده و در حقیقت نه من شیر داده است یا دوساعت تدریس را یک ساعت و چهل و پنج دقیقه انجام دهد، اینها هم کم فروشی و گناه کبیره است.

"غش در معامله هم حرام است"
در صورتی که مقداری از جنس دیگر را (هم نوع) که ارزشش کمتر است، جزء آن کند و به همان قیمت مورد نظر به مشتری تحویل دهد، غش در معامله صورت گرفته است. مثلا یک کیلو گوشت چرخ کرده به اسم گوشت گوسفندی و گوساله ای می فروشد در حالی که کمی هم سنگدان مرغ در آن مخلوط کرده.
یا مثلا صد من گندم اعلا می فروشد در حالی که ده من گندم متوسط با آن ضمیمه کرده که تمام حرام و غش در معامله است.

پیامبر(ص): کسی که با مسلمانی در خرید و فروش غش کند ، از ما نیست و در روز قیامت با طایفه ی یهود مشهور می شود. زیرا کسی که با مردم غش می کند مسلمان نیست؛
و نیز سه مرتبه فرمودند:
کسی که با ما غش کند از ما نیست و کسی که با برادر مسلمانش غش کند ، خداوند برکت را از روزی اش بر می دارد و معیشت و زندگی اش را خراب فرموده و به خودش واگذار می کند.

امام صداق(ع): بهترین و بالاترین کارها سه چیز است:
یکی آنکه انصاف دهی مردم را از جانب خودت به اینکه هرچه می پسندی برای مردم هم بپسندی.
دوم آنکه برادر دینی را در مالت مساوات کنی.
سوم آنکه همیشه به یاد خدا باشی و هیچگاه خدا را فراموش نکنی.نه اینکه فقط با زبانت مشغول سبحان الله گفتن باشی بلکه هرگاه امر خدا متوجه تو شود، به جای آوری و چیزی را که خدا نهی فرموده ترک نمایی. 
درباره وبلاگ

حضرت امام صادق (ع) می فرمایند:
هرگاه آدمی گناهی کند نقطه ی سیاهی در دلش پدید می آید ..
اگر توبه کرد، آن نقطه پاک می شود و اگر باز هم گناه کرد، آن نقطه بزرگتر می شود تا جایی که همه ی دلش را فرا می گیرد و از آن پس، هرگز روی رستگاری را نمی بیند.
(میزان الحکمه جلد 4)

مدیر وبلاگ : صالحین

نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


استخاره آنلاین با قرآن کریم